Aktualności

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 5/2023 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewie z dnia 12.12.2023 r. informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gniewie, ul. Krasickiego 8, 83-140 Gniew, do zatrudnienia na stanowisku:Głównego księgowego

wybrana została Pani Jolanta Miedzińska zam. w Tymawie

Uzasadnienie wyboru:
Pani Jolanta Miedzińska spełniła wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze. W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej Komisja pozytywnie oceniła kwalifikacje i kompetentność kandydatki pozwalające na prawidłowe wykonywanie obowiązków na obsadzanym stanowisku.
Komisja Konkursowa wybrała kandydaturę Pani Jolanty Miedzińskiej do zatrudnienia na stanowisku – Głównego księgowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gniewie.

Wynik naboru

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewie
Natalia Kijewska

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewie,
ul. Krasickiego 8, 83-140 Gniew

Nabór z dnia 12 grudnia 2023 r. na stanowisko urzędnicze:
Głównego księgowego

Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: Głównego księgowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gniewie, jedna osoby złożyła
dokumenty aplikacyjne spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowała się do następnego etapu naboru.

Imię i nazwisko
1. Jolanta Miedzińska

nabór lista kandydatów – stanowisko Główna księgowa

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewie
Natalia Kijewska

 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

z dnia 12 grudnia 2023 r.

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewie  ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Głównego księgowego

Nazwa i adres jednostki:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewie, ul. Krasickiego 8, 83-140 Gniew

Określenie stanowiska:

Główny księgowy

Rodzaj zatrudnienia:

Umowa o pracę w wymiarze 1/8 etatu, w systemie podstawowego czasu pracy.

Pierwsza umowa na czas określony. Więcej „Nabór na wolne stanowisko – Główna księgowa”

Zarządzenie Nr 9/2021 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 05 maja 2021 roku  w sprawie przyjęcia procedury stopniowego odwieszania działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewie, w celu zapobiegania rozpowszechnianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie Nr 9/2021

Działając na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) w treści ustalonej ustawą z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1747) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, polecam:

wszystkim Starostom, Prezydentom Miast, Burmistrzom i Wójtom z obszaru województwa pomorskiego czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa pomorskiego w terminie od dnia 2 listopada 2020 r. do odwołania w:
a) dziennych domach i klubach seniora, w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior+,
b) środowiskowych domach samopomocy:
c) warsztatach terapii zajęciowej.
Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

WOJEWODA POMORSKI
Dariusz Drelich

Decyzja Wojewody Pomorskiego w sprawie zawieszenia placówek wsparcia dziennego

Osoby niepełnosprawne, które na skutek epidemii nie mogą korzystać z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej, mogą liczyć na dofinansowania kosztów opieki w warunkach domowych. – To wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie – wskazuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.Pomoc udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii w czasie od 9 marca do 4 wrzenia 2020 r. utraciły możliwość korzystania – przez co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych – z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.– To dofinansowanie kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych w wysokości 500 zł miesięcznie. Pomoc udzielana będzie w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Program realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jak długo udzielana będzie pomoc?

Pomoc w wysokości 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną przydzielana jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Co ważne, w każdym z miesięcy wykazanych we wniosku musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Uwaga!

– Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w ramach specustawy, której celem jest przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii koronawirusa – podkreśla minister Marlena Maląg.

Kto może otrzymać wsparcie?

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

  • uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej
  • uczestnikami środowiskowych domów samopomocy
  • podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej
  • podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON
  • uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne
  • pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej) dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
  • pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe

Kto jest realizatorem programu?

Realizatorami programu w ramach tej konkretnej części (moduł III) są samorządy powiatowe, które zgłoszą chęć przystąpienia do programu. Pomoc dla osób niepełnosprawnych będzie dostępna na terenie tych samorządów powiatowych, które przystąpią do programu. Taki samorząd wyznaczy jednostkę organizacyjną – najczęściej będzie to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, która będzie rozpatrywać złożone wnioski i podejmować decyzje w sprawie udzielenia pomocy.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW). W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np. elektronicznie, drogą pocztową lub osobiście). W takim przypadku wzór wniosku należy pobrać ze strony Funduszu.

– Zachęcamy do składania wniosków przez system SOW, to dzisiaj najbezpieczniejsze rozwiązanie. Co ważne, nie trzeba mieć profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego – wystarczy założyć konto w systemie – zaznacza minister Marlena Maląg.

Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy bez wychodzenia z domu na każdym jej etapie:

  • wypełnienie i złożenie wniosku
  • dokonanie ewentualnych uzupełnień
  • uzyskanie informacji o przyznaniu dofinansowania

Korzystając z bezpłatnego systemu SOW, można złożyć elektroniczny wniosek przez Internet również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, nawet jeśli urząd pracuje tylko zdalnie.

W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.

Ważne terminy!

Przyjmowanie wniosków rozpoczyna się od 10 kwietnia br. Można je składać w trybie ciągłym, ale nie później niż do 4 września br.
Szczegółowe informacje dotyczące programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl – zakładka „O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie” .

Ważne!

Pracujesz? Prowadzisz firmę? Jesteś rodzicem i zajmujesz się dziećmi, kiedy szkoły, przedszkola i żłobki są zamknięte? Poszukujesz informacji na temat przysługujących Ci praw i dedykowanych rozwiązań zaprojektowanych przez rząd w celu zwalczania skutków epidemii? Śledź nasze wpisy w mediach społecznościowych i informacje na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rządowe serwisy to sprawdzone i pewne źródło informacji na temat działań podejmowanych w walce z koronawirusem

Więcej informacji na: gov.pl/rodzina oraz gov.pl/koronariwus.

W związku z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, decyzjami podjętymi przez rząd, a także w związku z komunikatem z posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 11 marca, Burmistrz Miasta i Gminy Gniew apeluje do mieszkańców o rozwagę i zaleca szczególną ostrożność i dbałość o odporność i stan zdrowia.

Więcej „Koronawirus – burmistrz apeluje o szczególną ostrożność”

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewie
znajduje się przy ulicy Krasickiego 8 i otwarty jest w godzinach:

od poniedziałku do piątek w godz. 7:30 – 15:30
tel. \ fax.: +48 58 535 35 52
e-mail: poczta [at] sds.gniew.pl

Jak do nas dojechać:

Do góry