O nas

Program działania Środowiskowego Domu Samopomocy
Wychodząc naprzeciw potrzebom ludzi upośledzonych umysłowo i chorych psychicznie, mieszkających na terenie Gminy Gniew – Środowiskowy Dom Samopomocy stawia sobie następujące cele:– celem nadrzędnym ŚDS jest zapobieganie izolacji, wykluczenia poza nawias społeczności osób niepełnosprawnych, skazanych na wegetację w stacjonarnych domach pomocy społecznej;
– zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi możliwości pozostawania w swoim naturalnym środowisku i udziału w życiu społecznym;
– odciążenie rodzin, które borykają się z ogromnym ciężarem zapewnienia opieki osobie niepełnosprawnej umysłowo a przez to często spychane są w sferę ubóstwa ze względu na brak możliwości podjęcia pracy przez opiekuna;
– wzmocnienie więzi rodziny przez zaangażowanie rodzin w prowadzoną terapię, udzielanie wsparcia rodzinom w przezwyciężaniu ich trudnych sytuacji życiowych;
–  poprawa sprawności psychofizycznej podopiecznych, zwiększenie ich samodzielności i adaptacja do życia społecznego.

Zadania Środowiskowego Domu Samopomocy

1. Rehabilitacja społeczna a w szczególności zapewnienie osobom chorym psychicznie i upośledzonym umysłowo oparcia społecznego oraz rozwijanie w nich podstawowych umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie poprzez:
a.  trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej oraz funkcjonowania w życiu codziennym:
– samoobsługa między innymi dotycząca takich czynności jak, np.: samodzielne mycie, ubieranie, jedzenie,
– zaradność życiowa i funkcjonowanie w życiu codziennym, tzn. przygotowanie posiłków, dbanie o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny, pranie, dbanie o czystość i porządek we własnym mieszkaniu (domu), dokonywanie zakupów, gospodarowanie pieniędzmi, itp.;
b.trening umiejętności społecznych i interpersonalnych:
– nawiązanie i utrzymywanie kontaktów społecznych,
– aktywność i odpowiedzialność za siebie i innych,
– motywowanie do funkcjonowania w oparciu o własne możliwości,
– kształcenie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie na zasadach otwartości, partnerstwa, wzajemności i solidarności;
c. trening spędzania czasu wolnego:
– rozwijanie zainteresowań lekturą czasopism i książek a także wybranymi audycjami radiowymi i telewizyjnymi,
– rozwijanie umiejętności korzystania z takich form spędzania czasu wolnego jak: turystyka, rekreacja, udział w imprezach kulturalnych, sportowych, itp.,
– motywowanie do wychodzenia na zewnątrz Domu, do stałych punktów programu działalności Domu wejdą wspólne spacery, wycieczki, wyjazdy do kina, teatru, muzeum;
d. terapia zajęciowa, czyli oddziaływanie na uczestników poprzez określone czynności, zajęcia i pracę, których zadaniem będzie m.in. usprawnianie motoryki rąk i poprawa koordynacji wzrokowo – ruchowej, zaproponujemy uczestnikom:
– zajęcia plastyczne: malowanie, wycinanki, prace wykonywane w modelinie, itp.,
– rękodzielnictwo, np.: szycie, haftowanie, roboty na drutach, tkactwo, zajęcia teatralne, np.: recytacje wierszy, czytanie z podziałem na role, omawianie przeczytanych utworów, umiejętność wyrażania myśli, przygotowywanie spektakli,
– pracownia techniczna – praca w drewnie, wiklinie, posługiwanie się narzędziami,
– obsługa komputera,
– zajęcia muzyczne, np.: śpiew, taniec, gra na instrumentach muzycznych (trójkąty, bębenki, tamburyny),
– zajęcia kulinarne – nauka przygotowywania posiłków, układanie jadłospisów, nakrywanie do stołu, mycie naczyń,
– założenie ogródka kwiatowo – warzywnego, jego pielęgnacja i uprawa;
e. rehabilitacja ruchowa, opracowanie indywidualnych programów rehabilitacji;
f.  ćwiczenia gimnastyczne, gry i zabawy ruchowe;
g. zajęcia z logopedą;
h. poradnictwo socjalne, psychologiczne, pedagogiczne, także dla opiekunów uczestników.

2. Kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.

3. Pomoc rodzinom osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo poprzez:
a.  organizowanie grup samopomocowych,
b.  stałe kontakty pracownika socjalnego i wspieranie w rozwiązywaniu problemów życiowych,
c.   terapię grupową i indywidualną,
d.   edukację rodzin w zakresie problemów wynikających z faktu choroby psychicznej i upośledzenia umysłowego, i możliwości radzenia sobie z nimi.

4. Integracja osób psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo ze środowiskiem poprzez:
a. kontakty i wymiana doświadczeń z podobnymi placówkami,
b. organizowanie imprez familijnych,
c. organizowanie wspólnych imprez z uczniami szkół, seniorami, występów   pensjonariuszy Domu,
d. współpraca z instytucjami placówkami i organizacjami społecznymi.

5. Rozwój specjalistycznego wsparcia dla różnych grup społecznych.


ŚDS jest placówką dziennego pobytu przeznaczoną dla osób:
–  chorych psychicznie,
– wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych,
– osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, a dla osób z lekkim tylko w przypadku gdy poza niepełnosprawnością intelektualną występują u nich inne sprzężone zaburzenia, szczególnie neurologiczne, mających poważne trudności w życiu codziennym.

W zajęciach uczestniczyć mogą osoby powyżej 16 r. ż. Możliwy jest również udział w zajęciach ŚDS dzieci do 16 r. życia, które z uzasadnionych przyczyn nie mogą brać udziału w zajęciach w placówkach oświatowych

Cele ŚDS:
1. Wspieranie uczestników i ich rodzin w sferze zdrowia psychicznego i fizycznego.
2. Stworzenie warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego.
3. Doskonalenie umiejętności nabytych.

4. Podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.
5. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa uczestnikom.
6. Integracja ze środowiskiem.
7. Rozwijanie zainteresowań.

W ramach terapii zajęciowej prowadzone są zajęcia plastyczne, krawiectwo, zajęcia w pracowni komputerowej i stolarskiej. Terapia zajęciowa rozwija umiejętności manualne, pobudzają do twórczości, uczą estetycznego i starannego wykonania, poprawiają koordynacje wzrokowo-ruchową, rozwój wyobraźni, wrażliwości, poczucia estetyki.

Prowadzone są również treningi:
–    trening samodzielności (podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia)
–    trening samoobsługi (samodzielne jedzenie, mycie się, ubieranie i załatwianie potrzeb fizjologicznych)
–    trening zaradności życiowej i funkcjonowanie w codziennym życiu (przygotowanie posiłków, pranie, gospodarowanie pieniędzmi, dbanie o czystość)
–    trening umiejętności spędzania czasu wolnego

Placówka zapewnia: jeden gorący posiłek, porady psychologa, pedagoga , w miarę potrzeb również psychiatry, opiekę i bezpieczeństwo w trakcie zajęć.

Środowiskowy Dom Samopomocy dysponuje pracowniami: plastyczna, informatyczną, kulinarną, terapii ruchem, stolarską
W ramach terapii prowadzone są również wyjazdy integracyjne.
Nawiązana została  współpraca z :
-ZOL Gniew
-Szkoła życia w Gniewie
-DPS Gniew
-Świetlica Świętego Wojciecha- Zamek Gniew
Planowane jest z organizowanie dwutygodniowych wczasów rehabilitacyjnych  w Krynicy Morskiej (większości refundowane przez PCPR)