Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Środowiskowego Domu Samopomocy.

Data publikacji strony internetowej: 02.01.2020

Data ostatniej dużej aktualizacji: 30.03.2023.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niezgodne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł (np. skan dokumentów tekstowych nie jest możliwy do odczytania przez OCR a powinien posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie),
  • zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;

Oświadczenie sporządzono dnia 30.03.2023. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery) 
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • mapa strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: poczta@sds.gniew.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 535 35 52.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości pliku i problemu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gniewie,  Krasickiego 8, 83-140 Gniew

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Do wszystkich wejść prowadzą schody. Wejście główne od dogi krajowej nr 91 posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Przed wejściem do budynku znajduje się parking bez miejsca dla niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.